Què et podem oferir?

Coneix els nostres serveis i posa't en contacte amb nosaltres si necessites més informació.

T'esperem.

Des de la seguretat a la feina analitzem tots aquells factors de risc relacionats amb les condicions de seguretat que poden ocasionar danys a les treballadores i als
treballadors en forma d’accidents de treball.

Els riscos específics i els agents materials més representatius derivats de les condicions de seguretat a la feina s’han agrupat en subtemes en cadascun dels quals es recopila informació rellevant sobre conceptes generals, principals factors de risc, mesures preventives, procediments de treball, etc. .

Quins subtemes o àrees engloba la Seguretat a la Feina?

– Espais confinats
– Treballs en altura
– Atmosferes Explosives
– Emmagatzematge de materials
– Risc elèctric
– Llocs de treball
– Planificació de les emergències
– Senyalització dels llocs de treball
– Instal·lacions Industrials
– Seguretat contra incendis
– Emmagatzematge de Productes Químics Perillosos
– Avaluacions de màquines, eines i utensilis

El nostre equip altament especialitzat i experimentat està a la teva disposició per ajudar-te.

Realitzem avaluacions del teu centre de treball, de la teva maquinària o eines.

Realitzem estudis de seguretat especialitzats del teu centre de treball

El nostre equip és especialista en seguretat en treballs riscosos o activitats annex I

Recorda: t’ajudem a evitar accidents, t’ajudem a ser més eficient

Des de la Seguretat en el Treball, et podem ajudar a centrar els teus esforços en la rendibilitat del teu projecte, evitant pèrdues de vides, pèrdues econòmiques i pèrdues de temps que poden suposar patir accidents de treball.

“El temps és or, i no hi ha diners que paguin una vida humana”

La higiene industrial és la ciència de l’anticipació, la identificació, l’avaluació i el control dels riscos que s’originen al lloc de treball o en relació amb ell i que poden posar en perill la salut i el benestar dels treballadors, tenint també en compte la seva possible repercussió a les comunitats veïnes i al medi ambient en general.

Hi ha diferents definicions de la higiene industrial, encara que totes tenen essencialment el mateix significat i s’orienten al mateix objectiu fonamental de protegir i promoure la salut i el benestar dels treballadors, així com protegir el medi ambient en general, a través de l’adopció de mesures preventives al lloc de treball.

Per tant, la Higiene Industrial ben desenvolupada permet millorar la salut de la teva empresa i de les teves col·laboradores i col·laboradors.

La feina és salut: la higiene industrial ens ajuda a crear empreses saludables

Un ambient de treball sa – sense contaminants – evita malalties i millora l’eficàcia i l’eficiència del teu projecte.

Els nostres especialistes en Higiene Industrial estan preparats per ajudar-te.

Des de la Higiene industrial estudiem els contaminants al teu centre de treball podent realitzar estudis de:

Soroll
Vibracions
Pols: pols de fusta, pols amb contingut sílice…
Fibres: amiant, etc.
Gasos
Vapors o fums
Contaminants químics
Radiacions
Agents biològics

A més d’estar especialitzats en Seguretat industrial i en Obra, disposem d’enginyers i enginyers Coordinadors de Seguretat i Salut, que et poden ajudar a les teves obres o projectes.

Podem dissenyar-te Plans de Seguretat i Salut o Estudis de Seguretat i Salut.

Formació especialitzada, individualitzada, a la mida de les teves necessitats i en funció dels riscos segons el teu centre de treball, tasques, pero coordinació d’activitats.

Som especialistes en treballs en altura, linies de vida, treballs amb plataformes elevadores i mitjans d’elevació, espais confinats, activitats annex…

Som conjuntament amb el nostre PARTNER SAFETY KOAT distribuïdors oficials de les principals marques de seguretat, equips de protecció i línies de vida.

Som instal·ladors, certificadors i revisadors de línies de vida i Equips de Protecció Individual de tot tipus o classes

Per normativa, les línies de vida i els equips de protecció o seguretat de nivell 3 han de passar una revisió oficial per empresa fabricant o empresa acreditada pel fabricant un cop cada any.

L’estudi del medi ambient de treball, no és un aspecte fútil del nostre projecte.

De quins factors s’ocupa l’ergonomia?

Hi ha moltes maneres de classificar els factors de risc. Des de la visió de l’Ergonomia i la psicosociologia es classificaran de la manera següent:

Factors ambientals: il·luminació, ambient tèrmic, soroll i vibracions i es dedicarà un apartat a la Qualitat de l’ambient interior.
Factors associats a la càrrega de treball: Postures de treball, treballs repetitius, manipulació manual de càrregues i càrrega mental

L’estudi dels factors ambientals i els factors associats a la càrrega de treball són essencials per valorar le’stat real del teu medi ambient de treball. Qualsevol alteració en algun no valorada ni corregida augmentarà les problabilitats de provocar lesió, accident de treball i/o malaltia professional.

De quins factors s’encarrega la psicosociologia?

No hi ha cap imperatiu legal que obligui a considerar un criteri classificatori determinat en relació amb les condicions psicosocials. Aquesta circumstància ha derivat en la coexistència de diferents classificacions més o menys homogènies. No obstant això, hi ha un consens tècnic i científic ampli i raonable, basat en models teòrics amb evidència empírica, sobre el que s’ha de considerar com a factor psicosocial. Podem parlar de la següent classificació:

Contingut del treball
Càrrega i ritme de treball (exercici del treball)
Temps de treball
Participació i control
Acompliment de rol
Desenvolupament professional
Relacions interpersonals/suport social
Equips de treball i exposició a altres riscos

Els nostres estudis de l’ambient de treball us ajudaran a millorar cap a la creació d’un entorn de treball saludable, inclusiu, sense discriminacions i que aporti valor. Un ambient saludable és sens dubte més rendible, segur i eficaç.

És l’estudi de la salut de les persones que formen l’equip humà de l’empresa.

Des de la MEDICINA DEL TREBALL – VIGILÀNCIA DE LA SALUT- realitzant controls de salut – exàmens de salut- comprovem en la persona si el seu estat de salut és correcte i si la seva salut s’està veient afectada o no negativament per fer la feina habitual o les tasques inherents al lloc de treball.

Com podem fer-ho?

Treballant conjuntament i de forma coordinada entre les 4 disciplines de la prevenció de riscos laborals ( Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosociologia juntament amb la Medicina del Treball – Vigilància de la Salut) i l’empresa en conjunt.

És importantíssim fer-se un examen de salut o reconeixement mèdic laboral.

El nostre equip una vegada ha analitzat tant les avaluacions de riscos com els estudis higiènics, ergonòmics o d’ambient de treball, dissenya un pla de medicina del treball específic per a cada lloc de treball i/o tasca, de manera que analitzem cada persona de forma individualitzada.

Alhora, estudiant en conjunt-guardant la confidencialitat de dades per descomptat-a l’equip humà que s’ha realitzat els exàmens de salut a intervals periòdics, podem obtenir una visió de conjunt que ens pot ajudar a descobrir situacions que poden justificar nous estudis ergonòmics, higiènics, psicosocials o de seguretat que ajudin a millorar les condicions de salut, fent més saludable i segur el centre de treball.

Quines accions fem des de la Vigilància de la Salut- Medicina del Treball?

ESTUDI DE L’AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS
PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT.
REALITZACIÓ DE PROTOCOLS MÈDICS,ADAPTATS AL LLOC DE TREBALL.
EXAMENS DE SALUT ESPECÍFICS PER LLOC DE TREBALL.
CAMPANYES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I EMPRESA SALUDABLE.
EXAMENS DE SALUT A LES SEVES INSTAL·LACIONS MITJANÇANT UNITAT MÈDICA MÒBIL.
FORMACIÓ TEÒRIC-PRÀCTICA A PRIMERS AUXILIS.
PLA ANUAL D’ACTUACIÓ DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT.
CERTIFICATS D’APTITUD.

SOM ESPECIALISTES A PORTAR EL NOSTRE SERVEI A LES TEVES INSTAL·LACIONS.

El nostre equip humà, els nostres equips i el nostre know-how a les teves instal·lacions.

Les nostres unitats mèdiques mòbils homologades us acosten el nostre servei al vostre centre de treball, possibilitant l’estalvi de temps i costos.

Fem el mateix servei tant a les nostres unitats mòbils com als nostres centres mèdics, amb l’avantatge de l’estalvi.

Si ho prefereixes també ens pots trobar a:

CENTRES MÈDICS FÍSICS:

– REUS: C/ CAPÇANES 15, POL AGRO-REUS 43206. REUS (TGNA). Propera obertura

– TGNA: MÈDICA DE TARRAGONA: C/ DE STA JOAQUIMA DE VEDRUNA 23, BAIXOS. 43002. TARRAGONA

– L’ESCALA: CENTRE SANITARI RIELLS: AVDA MONTGÓ 51, 17130 L’Escala ( Girona)

– EMPURIABRAVA: C/ Carrer Badia, 87, 17487 Empuriabrava, Girona

– VALÈNCIA: MAGNA SALUT. C/ de Sant Vicent Màrtir, 52, 46002 València, València

Comptem amb acreditació nacional i podem, juntament amb col·laboradors o directament nosaltres, donar-te cobertura a tot el territori nacional.

Juntament amb el nostre partner CONSULTING APTES, ens especialitzem en la RGPD,:

– Implantació per a autònoms i empreses

– Assessoria integral per a LOPDGDD i RGPD

– Delegat de Protecció de Dades

Consulta’ns i t’informarem